Sakura

Sakura

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Sakura",
}

Scarlet Protocol

Scarlet Protocol

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Scarlet Protocol",
}

SeaShells

SeaShells

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "SeaShells",
}

Seafoam Pastel

Seafoam Pastel

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Seafoam Pastel",
}

Seti

Seti

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Seti",
}

Shaman

Shaman

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Shaman",
}

Slate

Slate

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Slate",
}

SleepyHollow

SleepyHollow

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "SleepyHollow",
}

Smyck

Smyck

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Smyck",
}

Snazzy

Snazzy

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Snazzy",
}

SoftServer

SoftServer

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "SoftServer",
}

Solarized Darcula

Solarized Darcula

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Solarized Darcula",
}

Solarized Dark - Patched

Solarized Dark - Patched

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Solarized Dark - Patched",
}

Solarized Dark Higher Contrast

Solarized Dark Higher Contrast

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Solarized Dark Higher Contrast",
}

SpaceGray Eighties Dull

SpaceGray Eighties Dull

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "SpaceGray Eighties Dull",
}

SpaceGray Eighties

SpaceGray Eighties

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "SpaceGray Eighties",
}

SpaceGray

SpaceGray

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "SpaceGray",
}

Spacedust

Spacedust

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Spacedust",
}

Spiderman

Spiderman

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Spiderman",
}

Spring

Spring

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Spring",
}

Square

Square

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Square",
}

Sublette

Sublette

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Sublette",
}

Subliminal

Subliminal

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Subliminal",
}

Sundried

Sundried

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Sundried",
}

Symfonic

Symfonic

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "Symfonic",
}

seoulbones_dark

seoulbones_dark

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "seoulbones_dark",
}

seoulbones_light

seoulbones_light

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "seoulbones_light",
}

shades-of-purple

shades-of-purple

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "shades-of-purple",
}

synthwave-everything

synthwave-everything

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "synthwave-everything",
}

synthwave

synthwave

To use this scheme, add this to your config:

return {
 color_scheme = "synthwave",
}